Monday, August 31, 2015ယခင့္ ယခင္ အခ်ိန္မ်ားတုန္းကလို မိမိအိမ္သို႔ ဘယ္ေရႊ႕ ဘယ္မွ် လာလည္ပါမည္လဲဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
August 31, Blog Day


ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ :P